Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden
1. Toepasselijkheid.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de onderhavige koopovereenkomst. Eventuele inkoopvoorwaarden van koper zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze koopovereenkomst komt pas tot stand na rechtsgeldige ondertekening door koper en Xtandit B.V.

2. Onderwerp van de koopovereenkomst.

Als in de koopovereenkomst meerdere apparaten zijn vermeld, wordt ervan uitgegaan, dat er voor ieder van die apparaten een aparte koopovereenkomst is aangegaan op onderhavige voorwaarden.

3. Koopsom.

De koopsom is vast en geldt af magazijn te Woerden. Aan koper zullen naast de koopsom, de kosten van aflevering en bedrijfsklare opstelling in rekening worden gebracht. Bovendien zullen tevens eventueel benodigde bijzondere werkzaamheden zoals hijswerk e.d. worden doorberekend.
Alle in deze koopovereenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

4. Eigendom c.q. eigendomsoverdracht – risico overdracht.

Xtandit B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan koper geleverde en/of te leveren apparaten. Ook in het geval de eigendom op grond van deze overeenkomst nog berust bij Xtandit B.V., zijn alle kosten voortvloeiend uit de heffing van reprorecht, schending auteursrecht etc. voor rekening van de koper.

De eigendomsoverdracht van de apparaten door Xtandit B.V. aan koper wordt geacht plaats te vinden zodra en door het feit dat door Xtandit B.V. volledige betaling is ontvangen van al hetgeen koper krachtens de koopovereenkomst en eventueel krachtens de met de koop beëindigde huurovereenkomst, aan haar verschuldigd is, daaronder begrepen vorderingen terzake van rente en kosten.
De zaak is voor risico van koper vanaf de aflevering, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.

5. Inruil.

Bij een koopovereenkomst met inruil kan de koper het afgesproken inruilbedrag gebruiken als korting op de koopsom van het apparaat waarop de inruil plaatsvindt.
De koper vrijwaart Xtandit B.V. voor alle aanspraken van derden, voortkomende uit of in verband met het inruilapparaat. Het risico voor het inruilapparaat blijft voor rekening van koper tot op de feitelijke levering aan Xtandit B.V..

6. Verhuurapparaat (insitu).

Voor zover het apparaat als “insitu” wordt verkocht, wordt hiermee bedoeld, dat het apparaat bij ondertekening van de overeenkomst reeds bedrijfsklaar bij de koper staat opgesteld, op basis van een bestaande huurovereenkomst.
Nadat de koop is gesloten en de koopprijs is betaald zijn partijen ontheven van hun rechten en verplichtingen uit de lopende huurovereenkomst, voor zover deze betrekking heeft op het gekochte apparaat, ingaande aan het einde van de kalendermaand waarin de eigendom aan de koper is overgedragen conform artikel 4 van deze voorwaarden.
Voor “insitu” apparatuur en het gebruik daarvan, verleent Xtandit B.V. geen enkele garantie, noch voor zichtbare noch voor verborgen gebreken.

7. Levertijd.

De overeengekomen levertijd is een geschatte levertijd. Deze levertijd zal Xtandit B.V. in redelijkheid trachten te realiseren. Overschrijding van deze levertijd geeft koper geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

8. Aflevering en bedrijfsklare opstelling/risico.

Xtandit B.V. zal het object afleveren op het installatie adres. De koper zal ervoor zorgdragen, dat de vereiste technische en ruimtelijke voorzieningen, elektrische en eventuele overige aansluitingen voor de afleverdatum gereed zijn. Het gewicht en de afmetingen, alsmede de specificaties van de apparatuur, worden op eerste aanvraag verstrekt.
Koper draagt er zorg voor, dat de plaats van installatie en de toegang daartoe geschikt is voor respectievelijk de doorvoer, de installatie en bedrijfsklare opstelling van de apparaten. Blijft koper hiermede in gebreke en dient Xtandit B.V. voor de toegang, doorvoer en/of de installatie extra kosten te maken, dan komen deze voor rekening van koper. Deze draagt zorg voor directe betaling van deze kosten.
Voor zover een object dient te worden aangesloten op voorzieningen, dient de koper voor de aanwezigheid daarvan zorg te dragen. Alle met de aansluiting op netwerkvoorzieningen samenhangende kosten komen voor rekening van de koper. Tenzij anders met koper is overeengekomen, zal Xtandit B.V. zorgdragen voor een bedrijfsklare opstelling binnen 14 dagen na aflevering.

9. Verplaatsing apparatuur.

Zolang de eigendom van de apparaten bij Xtandit B.V. berust, is het koper niet toegestaan de apparaten te verplaatsen. Zelfs niet binnen de ruimte, waar de apparaten door Xtandit B.V. zijn opgesteld.

10.  Betaling.

Betaling door koper dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. In het geval er een incassomachtiging wordt afgegeven, draagt de koper er zorg voor, dat er voldoende saldo op de bankrekening staat om het verschuldigde bedrag te incasseren. Als tijdige betaling niet plaatsvindt, is de koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De koper is alsdan over het gehele factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Verrekening met een gepretendeerde vordering op Xtandit B.V. is niet toegestaan.
Xtandit B.V. kan in voorkomend geval zekerheid vragen van koper voor de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, alvorens tot aflevering over te gaan.
Indien de koopovereenkomst wordt gesloten met meerdere kopers, is ieder van deze kopers hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die uit de koopovereenkomst voortvloeien.

11.  Aansprakelijkheid voor schade.

Xtandit B.V. erkent geen enkele aansprakelijkheid voor letselschade en materiële schade aan eigendommen van de koper, welke veroorzaakt zou zijn door de door Xtandit B.V. geleverde apparaten, tenzij zij aansprakelijk is op grond van het Nederlandse recht.
Indien wordt vastgesteld, dat Xtandit B.V. voor schade aansprakelijk is, wordt de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar per gebeurtenis bij letselschade en voor materiële schade uitkeert.
Aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, stilstand, onvoldoende en/of verkeerde werking van de apparaten, vertraging bij uitvoering van reparaties, bij het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, bij het vervangen van onderdelen, dan wel bij omruil van apparatuur in de vorm van bedrijfsstagnatie, omzet- winst- gegevens- en/of besparingenverlies en andere gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12. Garantie.

Xtandit B.V. zal ten gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten defect geraakte onderdelen van het object kosteloos repareren of omruilen. Defecten, ontstaan ten gevolge van normale slijtage of ondeskundig gebruik zijn uitgesloten van deze garantie.
De garantie is van kracht gedurende drie maanden na de bedrijfsklare opstelling van het object. De garantie geldt alleen binnen Nederland.
De garantie vervalt indien niet door Xtandit B.V. geautoriseerde personen aan het object onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden hebben verricht.
Het hiervoor in dit artikel bepaalde is niet van toepassing ten aanzien van apparatuur, die eerst door de koper werd gehuurd en later werd gekocht.

13. Octrooi inbreuk.

Als koper wordt aangesproken door een derde wegens octrooi inbreuk, dient de koper Xtandit B.V. daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. De eigenaar van het octrooirecht zal de verdediging terzake zelf voeren. De koper geeft de eigenaar van het octrooirecht toestemming de zaak naar eigen inzicht te behandelen.
Schade, die voortvloeit uit het feit, dat de koper Xtandit B.V. niet schriftelijk van de beweerdelijke inbreuk in kennis heeft gesteld, komt voor rekening van de koper.

14. Geheimhouding.

Partijen zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens welke zij en de voor hen werkzame personen in verband met de uitvoering van de koopovereenkomst vernemen.

15. Wanprestatie/toerekenbare tekortkoming aan koper.

Indien koper niet, niet behoorlijk, dan wel niet tijdig aan enige verplichting uit de koopovereenkomst voldoet, zal Xtandit B.V. gerechtigd zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling de koopovereenkomst te ontbinden. Door ontbinding van de koopovereenkomst wordt tevens de eventueel toepasselijke onderhoudsovereenkomst beëindigd.
Na ontbinding kan Xtandit B.V. zich zonder tussenkomst van de rechter weer in het bezit stellen van de apparatuur. De kosten daarvan komen voor rekening van de koper. In voorkomend geval is Xtandit B.V. niet gehouden tot enige schadevergoeding aan koper.

Faillissement en surséance van betaling worden in dit verband als een aan de koper toe te rekenen tekortkoming aangemerkt.
Koper verleent in het geval van ontbinding van de koopovereenkomst aan één of meer door Xtandit B.V. aangewezen personen toegang tot de plaats waar de apparaten zich bevinden, opdat deze op transport kunnen worden gesteld.

16.  Buitengerechtelijke kosten.

Alle door Xtandit B.V. te maken kosten, waaronder de kosten van juridische bijstand, tot het effectueren en bewaren van haar rechten uit de koopovereenkomst, komen voor rekening van de koper.
De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 450,- tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn. In dat geval komen de hogere kosten voor rekening van de koper.

17. Software.

Indien in de koop van het apparaat software is inbegrepen, is het koper niet toegestaan deze software te kopiëren of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook. Xtandit B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet functioneren of onjuist gebruik van de software.

18.  Wet melding ongebruikelijke transacties.

Xtandit B.V. is verplicht in voorkomend geval ongebruikelijke transacties te melden bij het meldpunt, zoals vastgelegd in deze wet.

19. Toepasselijk recht.

De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. De rechter in Utrecht is bevoegd.

Algemene onderhoudsvoorwaarden
1. Toepasselijkheid.

Deze algemene onderhoudsvoorwaarden zijn van toepassing op de onderhavige onderhoudsovereenkomst. Eventuele inkoopvoorwaarden van contractant zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze onderhoudsovereenkomst komt pas tot stand na rechtsgeldige ondertekening door contractant en Xtandit B.V..

2. Onderwerp van de onderhoudsovereenkomst.

Als in de onderhoudsovereenkomst meerdere apparaten zijn vermeld, wordt ervan uitgegaan, dat er voor ieder van die apparaten een aparte onderhoudsovereenkomst is aangegaan op onderhavige voorwaarden.

3. Contractduur.

De ingangsdatum van deze onderhoudsovereenkomst staat op de voorzijde vermeld evenals de minimumduur. Deze minimumduur wordt telkens automatisch met 12 maanden verlengd. Elk van de partijen heeft het recht deze onderhoudsovereenkomst op te zeggen tegen het einde van de minimumduur of verlengingsperiode, door middel van een aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 90 dagen.

4. Uitvoering onderhoud.

Xtandit B.V. zal het onderhoud aan de apparaten (laten) uitvoeren op het installatieadres tijdens de duur van deze onderhoudsovereenkomst. Xtandit B.V. is niet gehouden het onderhoud te (laten) uitvoeren indien dit haar onmogelijk is tengevolge van een niet toerekenbare tekortkoming. Waar in deze overeenkomst Xtandit B.V. wordt genoemd, dient dit gelezen te worden als Xtandit B.V. en/of de door Xtandit B.V. aangewezen derde, die voor de uitvoering van deze overeenkomst is ingeschakeld.

5. Onderhoud.

Onderhoud omvat controle, reparatie en het monteren van vervangende onderdelen ingeval van normale slijtage, een en ander voor zover dit voor een behoorlijk functioneren van het onderhavige apparaat noodzakelijk is. Vervanging van glasplaten en belichting is voor rekening van contractant. Xtandit B.V. heeft het recht de apparatuur te allen tijde te inspecteren en alle documenten die betrekking hebben op de apparatuur ter inzage te verkrijgen; Xtandit B.V. verplicht zich gedurende de looptijd van de onderhoudsovereenkomst onderdelen in voorraad te houden; Contractant zal gedurende het onderhoud c.q. de reparatie op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen, zoals elektrische spanning, licht en hulpmiddelen ter beschikking stellen. Hieronder valt tevens het eventueel tot stand brengen van testverbindingen om storingsoorzaken te kunnen vaststellen. Geen onderhoud of technische assistentie wordt verricht indien en zolang het apparaat is aangesloten op randapparatuur en/of invoerapparatuur en/of software, die zonder goedkeuring van Xtandit B.V. is geïnstalleerd. Contractant zal aan Xtandit B.V. alle medewerking en faciliteiten verlenen, die voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk zijn. Indien door toedoen van contractant onderhoudspersoneel en andere personen waarvan Xtandit B.V. zich bedient wachttijden in acht moeten nemen, zullen de extra kosten daaraan verbonden, aan contractant in rekening worden gebracht.

6. Het opheffen van storingen.

Berichten hieromtrent worden terstond na melding in behandeling genomen. Alvorens om service te verzoeken dient contractant, indien technisch mogelijk, de procedure voor het opsporen van fouten te volgen. Contractant dient medewerking te verlenen aan het proces om telefonisch probleemanalyse te doen en de mogelijke oplossing uit te voeren voordat een technicus naar de locatie van de apparatuur wordt gestuurd.
Onderhoud en het opheffen van storingen zal plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur met uitzondering van algemeen erkende feestdagen. Indien buiten deze uren onderhoud moet worden uitgevoerd, zal Xtandit B.V. hiervan de kosten separaat doorbelasten aan contractant.

7. Verbruiksmaterialen.

Indien de huurovereenkomst is afgesloten inclusief verbruiksmaterialen, voorziet Xtandit B.V. contractant van cartridges, drum, toner en developer, welke artikelen eigendom blijven van Xtandit B.V. zolang deze niet zijn verbruikt. Ingeval contractant in het apparaat verbruiksmaterialen verwerkt, die niet door Xtandit B.V. zijn geleverd of geadviseerd, behoudt Xtandit B.V. zich het recht voor de onderhoudsovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat de contractant aanspraak kan maken op terugbetaling van de reeds door hem aan Xtandit B.V. voldane bedragen.

8. Vergoedingen, belastingen en andere kosten.

Het overeengekomen onderhoudsbedrag geldt voor onderhoud en service zoals omschreven in artikel 5 en 6, alsmede voor de levering van in artikel 7 omschreven verbruiksmaterialen en onderdelen. Werkzaamheden verricht door de Xtandit B.V., die niet behoren tot de in artikel 5 en 6 omschreven activiteiten, zullen aan contractant in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van Xtandit B.V.
Xtandit B.V. zal telkens per 1 januari de onderhoudstermijnen, en de prijzen van de meer afdrukken herzien met tenminste de Prijsindex voor de Consumentenprijzen, welke per oktober voor het daaraan voorafgaande jaar is vastgesteld en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Indien deze Prijsindex ontbreekt, zal de wijziging van de prijs volgens een andere, soortgelijke, maatstaf worden berekend. In het vermelde onderhouds-bedrag zijn de kosten van afdrukmaterialen, zoals papier en nietjes niet opgenomen. Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, die nu of ter eniger tijd worden geheven op de door contractant verschuldigde bedragen uit deze onderhoudsovereenkomst, onverschillig te wiens name deze zullen worden gesteld, zijn voor rekening van contractant, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.

9. Wanprestatie/toerekenbare tekortkoming.

Indien contractant niet, niet behoorlijk, dan wel niet tijdig aan enige verplichting uit de onderhoudsovereenkomst voldoet, zal Xtandit B.V. gerechtigd zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling de onderhoudsovereenkomst te op te zeggen. Faillissement en surséance van betaling worden in dit verband als een aan de contractant toe te rekenen tekortkoming aangemerkt.

10. Betaling.

De door contractant verschuldigde bedragen zullen op de vervaldatum worden voldaan, zonder recht op aftrek of verrekening, en zijn onmiddellijk opeisbaar. Door invulling van de incassomachtiging verleent contractant tot wederopzegging Xtandit B.V. machtiging om van haar bankrekening te incasseren al hetgeen door contractant uit hoofde van de onderhoudsovereenkomst aan Xtandit B.V. verschuldigd is. Hierop zijn de bepalingen en voorschriften van toepassing, die door de Equens, dan wel de banken worden vastgesteld. Bij overschrijding van voormelde termijn, of het ontbreken van voldoende saldo voor incasso via een incassomachtiging op de vervaldatum, wordt contractant geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is contractant een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, lopende vanaf de dag van de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige betaling. Een gedeelte van een maand wordt gerekend als hele maand. Niet nakoming van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, ontheft Xtandit B.V. van haar verplichtingen jegens contractant, onverminderd haar recht nakoming van de onderhoudsovereenkomst dan wel volledige schadevergoeding te vorderen. Alle kosten voor Xtandit B.V. gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van contractant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op het 15% van het door de contractant te betalen bedrag met een minimum van € 450,- tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn.

11. Afrekening meervolume.

Telkens na afloop van de afrekenperiode voor het meer volume, wordt per afdruksoort het werkelijk in die periode, op alle apparaten van deze overeenkomst, gemaakte aantal afdrukken bepaald. Is dit aantal hoger dan het afgesproken volume per afdruksoort, dan wordt voor het meer volume de prijs per meer afdruk per afdruksoort aan contractant belast. Onder afdruksoort wordt verstaan zwart of kleur. Onder volume op de ene afdruksoort geeft geen recht op verrekening met een andere afdruksoort. Contractant verplicht zich de tellerstanden automatisch door de apparatuur te laten doorgeven. Contractant verleent alle benodigde medewerking tot het (doen) installeren van software, benodigd voor het automatisch uitlezen van de tellerstanden. Indien de tellerstanden op een andere manier worden doorgegeven, dan wordt € 20,00 per afrekenfactuur in rekening gebracht. Xtandit B.V. zal, indien de automatische tellerstanden uitblijven, contractant een verzoek sturen de tellerstand per apparaat aan Xtandit te doen toekomen.
Indien Xtandit de tellerstanden niet tijdig in haar bezit heeft, zal contractant worden gefactureerd op basis van het geschatte verbruik, gebaseerd op andere beschikbare gegevens. Indien een schatting moet worden gecorrigeerd, is contractant € 20,00 extra aan administratiekosten verschuldigd.
Xtandit behoudt zich het recht voor op ieder gewenst moment de tellerstanden eigenhandig te bepalen. Daartoe dient contractant Xtandit altijd gelegenheid te verschaffen.
Indien in deze overeenkomst drie categorieën tellers zijn opgenomen, te weten: zwart/kleur niveau 1, kleur niveau 2, en kleur niveau 3, zal afrekening plaatsvinden op basis van door de apparatuur zelf gemeten afdrukken in de 3 categorieën. Contractant kan indicaties over de categorieën zelf opvragen via http://www.office.xerox.com/color-printing-cost/analyzer/nlnl.html.

12. Gebruik/wijzigingen aan de apparatuur.

Contractant zal de apparatuur met zorg behandelen, overeenkomstig zijn bestemming gebruiken en beschermen tegen beschadiging. In het bijzonder ook tegen klimatologische invloeden. Contractant zal daarbij de aanwijzingen van Xtandit B.V. en het door deze voorgeschreven onderhoud nauwkeurig volgen. Indien contractant gegevensdragers en/of verbruiksartikelen gebruikt, die niet door Xtandit B.V. zijn geleverd of geadviseerd, dan wel indien er sprake is van abnormaal of excessief gebruik van de apparatuur, zullen de kosten van reparaties of het opheffen van storingen, veroorzaakt door dit gebruik, afzonderlijk worden berekend. Contractant zal zonder schriftelijke toestemming van Xtandit B.V. geen aangebrachte merken, nummers en/of opschriften verwijderen, bedekken of beschadigen, en geen wijzigingen in, of toevoeging aan het apparaat aanbrengen. Verplaatsingen en verhuizingen dienen door of namens Xtandit B.V. te worden uitgevoerd, terwijl ook de eventueel daaruit voortvloeiende extra onderhoudskosten voor rekening zijn van contractant. Verplaatsingen van de apparatuur naar een locatie buiten Nederland is nimmer toegestaan. Ingeval van inbreuk op deze bepaling gelden te allen tijde onverkort de in artikel 22 opgenomen bepalingen als sanctie. Bij tussentijdse wijziging van de samenstelling van het apparaat kan de onderhoudsovereenkomst worden gewijzigd. Wijzigingen van de overeenkomst ingevolge dit artikel dient schriftelijk te geschieden en kan ingaan op de eerstvolgende vervaldatum.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen.

Contractant zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xtandit B.V. geen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze onderhoudsovereenkomst aan een ander overdragen. Xtandit B.V. is gerechtigd tot overdracht van technische serviceverlening. Xtandit B.V. heeft het recht- en de contractant geeft bij voorbaat toestemming en verleent zijn medewerking- om alle rechten en vorderingen uit deze onderhoudsovereenkomst over te dragen aan een derde. Van de overdracht zal contractant schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

14. Vrijwaring voor directe- en gevolgschade/letselschade.

Xtandit B.V. erkent geen aansprakelijkheid voor schade tengevolge van stilstand, storing of slecht functioneren van het apparaat, vertraging bij het uitvoeren van reparaties, het verrichten van werkzaamheden alsmede bij het vervangen van onderdelen. Xtandit B.V. erkent evenmin aansprakelijkheid voor letselschade en materiële schade aan eigendommen van de contractant, welke veroorzaakt zou zijn door de door Xtandit B.V. geleverde apparaten en/of ingeschakelde personen, tenzij zij aansprakelijk is op grond van het Nederlandse recht. Indien wordt vastgesteld, dat Xtandit B.V. voor schade aansprakelijk is, wordt de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar terzake per gebeurtenis uitkeert.

15. Reprorecht / auteursrecht.

Alle kosten, voortvloeiend uit de heffing van reprorecht, schending auteursrecht etc. komen voor rekening van contractant.

16. Overmacht.

Een tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst door Xtandit B.V. kan haar niet worden toegerekend, indien deze wegens overmacht niet aan haar is toe te rekenen. Onder overmacht in dit verband wordt tevens begrepen de situatie van niet levering van onderdelen door de desbetreffende leverancier. Zodra er sprake is van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Xtandit B.V. zal de contractant van de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Zodra de overmachtsituatie is beëindigd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden hervat.

17. Wet Identificatie bij Dienstverlening / Melding Ongebruik elijke Transacties.

Ingevolge de Wet identificatie bij dienstverlening is Xtandit B.V. verplicht de contractant te identificeren. De wet schrijft voor dat zowel de rechtspersoon als degene die feitelijk namens de rechtspersoon de opdracht verleent, moet worden geïdentificeerd. Daartoe verstrekt contractant: een duidelijke kopie van een recent geldig identiteitsdocument van tekeningsbevoegde een recent gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van contractant Xtandit b.v. is verplicht in voorkomende geval ongebruikelijke transacties te melden bij het meldpunt, zoals vastgelegd in de wet.

18. Tussentijdse beëindiging.

Tussentijdse beëindiging van de onderhoudsovereenkomst is mogelijk, wanneer één van de navolgende omstandigheden zich voordoet. Indien contractant meer dan vijf dagen in gebreke blijft met de betaling van enig door hem op grond van de onderhoudsovereenkomst en/ of een andere tussen Xtandit B.V. en contractant gesloten overeenkomst verschuldigd bedrag of een van de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst niet nakomt of daarmede in strijd handelt, na terzake in gebreke te zijn gesteld; Indien contractant enigerlei regeling met crediteuren treft, opeisbare vorderingen van derden onbetaald laat, surséance van betaling of faillissement aanvraagt of indien het faillissement van contractant wordt aangevraagd, dan wel indien contractant zijn bedrijfsactiviteiten staakt;
Indien voor of bij het aangaan van de onderhoudsovereenkomst contractant enige onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen, of enige hem bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat Xtandit B.V. de onderhoudsovereenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, indien zij de ware stand van zaken had gekend; Indien het apparaat schade heeft geleden, die niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed; Indien contractant blijk geeft zijn woonplaats of zetel buiten Nederland te willen verplaatsen of daartoe reeds is overgegaan, of (een lid van één van de organen van) contractant terzake van een misdrijf tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld; Indien het bedrijf van contractant wordt ontbonden of geliquideerd of verkocht; zal contractant in verzuim zijn door het enkel plaatsvinden van een van deze omstandigheden en zal de resterende onderhoudsverplichting van contractant aan Xtandit B.V. onmiddellijk opeisbaar zijn. Xtandit b.v. kan alsdan de onderhoudsovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, welke ontbinding van rechtswege intreedt op het tijdstip waarop daarvan door Xtandit B.V. schriftelijk mededeling aan contractant wordt gedaan.

19. Hoofdelijke aansprakelijkheid.

Treden meer personen, hetzij natuurlijke persoon, hetzij rechtspersoon, bij de onderhoudsovereenkomst als contractant op, dan is ieder van deze personen voor de nakoming van alle uit de onderhoudsovereenkomst jegens Xtandit B.V. voortvloeiende verplichtingen, zowel bestaande als toekomstige, hoofdelijk aansprakelijk. In dat geval geldt al hetgeen in de onderhoudsovereenkomst ten aanzien van contractant is bepaald zowel ten aanzien van ieder van hen gezamenlijk als ten aanzien van ieder van hen afzonderlijk. Een kennisgeving aan één van hen geldt als een geldige kennisgeving aan al deze personen. Indien, ingeval meer personen bij de onderhoudsovereenkomst als contractant optreden, de onderhoudsovereenkomst in verband met faillissement of surséance van betaling van één van hen eindigt, dan blijft de onderhoudsovereenkomst ten aanzien van de andere(n) onverkort van kracht, tenzij Xtandit B.V. de onderhoudsovereenkomst ook ten aanzien van deze ingevolge het bepaalde in artikel 18 beëindigt.

20. Slotbepalingen.

Bij juridische geschillen is de rechter te Utrecht bevoegd. Het Nederlands recht is van toepassing. Contractant is gehouden adreswijzigingen binnen drie dagen ter kennis van Xtandit B.V. te brengen.

Woerden 1 november 2014